biziň ýokary derejeli restoranlarymyza geliň

Aşgabat golf klubyň restoranlary Aşgabatdaky iň gowy restoranlaryň biri hasaplanýar. Oňa degişli iki restoran bar: Oasis we Golf Marine. Diňe "Oasis" we “Golf Marine” restoranynda täze, ýazyjy aşpezler we konditer önümleri görnüşinde ýewropa aşhanalarynyň ajaýyp tagamlaryny dadyp bilersiňiz.

RESTORAN OASIS

Oasis restorany klub öýünde ýerleşýär. Giň zallar, Ýewropa ýurtlaryndaky jaýlar görnüşindäki interýerler, mebelleriň açyk reňkleri, ajaýyp köle seredýän panoramik penjireler - bularyň hemmesi myhmanlara erkinlik we ýeňillik duýgusyny berýär.

Yssy möwsümde Oazis restoranynda tomus eýwany bar. Bezeg peýzažlary we arassa howa bilen şireli ýaşyl golf meýdançasy, hatda iş naharyny hem açyk dynç alyşa öwürýär. Bu ýerde romantiki agşam hökman ýatdan çykmaýan bolar.

DOGRY ÝERDE WE DOGRY IÝMITLENIŇ

GOLF MARINE RESTORANY

Döwrebap we ajaýyp Golf Marine restorany, aragatnaşyk we güýmenjäniň täze standartlaryny görkezýär. Tebigatyň özüne çekijiligi, ajaýyp interýer bilen utgaşyp, myhmanlara ajaýyp aşhanadan lezzet alýarka dynç almaga we gündelik durmuşdan gaçmaga mümkinçilik berer.

Tebigy materiallar, toprak äheňleri we geometrik çyzyklar - bu howaly giňişlik golf oýnundan ýa-da ajaýyp landşaftlar hakda oýlanandan soň resmi däl gepleşiklere çagyrýar. Ýaşyl çemenlikler bilen gurşalan golfçylaryň klub öýüniň restorany, möhüm dabaralar üçin - maşgala dabaralaryndan başlap, resmi kabul edişliklere çenli amatly ýer bolar.

Tejribeli restauratorlaryň berk gözegçiligi astynda iň gowy dizaýnerler we bezegçiler Aşgabat restoranlarynyň arasynda başga bir eser döretmegi başardylar.

SARGYT GOÝUŇ

we biziň hünärmenlerimiz hepdede 7 gun, 24 sagat kömek etmäge taýyn
Zerur bolan setirleri doldurmagyňyzy haýyş edýäris.
Zerur bolan setirleri doldurmagyňyzy haýyş edýäris.
Image