Türkmenistandaky ilkinji golf klub

"Iň kyn zat, oýun wagtynda çaganyň ýeňilligini duýmak"
- Walter Trawis

BIZIŇ GOLF KLUBYMYZA HOŞ GELDIŇIZ

Hakyky hanymlar we jenaplar üçin
WELCOME programmasy "Golf dünýäsi"
Ajaýyp Golf klubymyzda durmuşyňyzda ýatdan çykmajak pursatlary geçirip, golfyň ýitiligini we tolgunmasyny duýup bilersiňiz. Size aşakdaky mümkinçilikleri hödürleýäris:
 • golf arabasy bilen giriş sapagy;
 • meýdan syn;
 • oýun hakda gysgaça maglumat;
 • hünärmen bilen bilelikde golf düzgünlerini öwrenmek;
 • meýdanda golf etiketi barada;
 • gezelenç (azyndan 3 adam).

"Oýunda topy az uran adamyň ýeňip biljekdigine hiç düşünip bilmedim".

- Winstron Çerçil

BAŞLANGYÇLAR ÜÇIN

Golfyň düzgünleri bilen tanyşmak üçin aşakdaky faýly ýükläp alyp bilersiňiz.

MEÝDANÇA

Sürüji aralygy uzak aralyga zarba urmak üçin niýetlenen okuw meýdançasydyr. Bu meýdanda gum duzaklary bar - bunkerler, oýunda ilkinji zarba urmak üçin hyzmat edýän 4 sany uly platforma (tee) bar.

Çipping grin we Patting grin - bu grin-lar (aýratynlaşdyrylan ýer) ýörite urgylary türgenleşdirmek üçin:

Bunkerden urgy

Patt we Çip urgy

Çip - topuň sähelçe bökmegi bilen ýeňil urulýar, şondan soň togalanmagyny dowam etdirýär (griniň gyrasyndan 5 metre çenli aralykda ýerine ýetirilýär).

Patt - grinda oýnalýan ýeňil atyşdyr, esasy maksady topy lunka geçirmek.
* Kartada PA-nyň ýeri görkezilýär - bu täze başlanlar üçin okuw meýdançasy

Siziň üçin gyzykly golf dünýäsini açmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Bu oýnuň ajaýyp atmosferasyny duýmak üçin size golf meýdançasyna gezelenç hödürleýäris.

GOLF KLUBYNYŇ AGZALYGY

VIP 12 aýlap. (FGT komissiýasy tarapyndan gözden geçirildi)
 • Tälimçi bilen sapaklar;
 • Golf meýdançasynda çäksiz tapgyrlar;
 • Akademiki zonanyň çäksiz ulanylmagy (Driving range, patting grin А.B, çipping grin, akademiýa kursy);
 • Sürüji aralygyndaky toplaryň çäksiz sany;
 • Tälimçi bilen sport zalyna mugt giriş;
 • Oýunda bir golf arabasyny ulanmak;
 • Golf simulýatoryny ulanmak;
 • “Proshop” dükanynda 10% arzanladyş;
 • Golf kluby restoranynda 20% arzanladyş;
 • Golf klubynyň VIP otagy.
Aşgabat golf klubynyň agzasy bolmak bilen, aýratyn statusa eýe bolýarsyňyz. Siz elit golf jemgyýetiniň agzasy bolýarsyňyz. Işewür we medeni toparlaryň iň üstünlikli wekillerini birleşdirýär.

Durmuş - ýönekeyje oýun, ýöne golf bu çynlakaý.

— Alan Miln

ÇAGALAR ÜÇIN TÜRGENLEŞIK

Aşgabat golf klubynyň we Türkmenistanyň golf federasiýasynyň esasynda Çagalar golf mekdebi işleýär. Bu ýerde, tejribeli tälimçileriň ýolbaşçylygynda çagalaryň golf mekdebine mugt gatnaýan çagalaryň zehinleri ýüze çykýar.

Aşgabat golf klubynyň we Türkmenistanyň golf federasiýasynyň wezipesi çagalar üçin owadan, sagdyn we ajaýyp gyzykly olimpiýa sport görnüşini açmak.

Zehinlerde zehinleri ýüze çykarmak, çempionlary terbiýelemek islegi. Bäsdeşlik ugry bolan sport we saglygy gowulaşdyrmak çäreleri umumy we ýörite fiziki, tehniki, taktiki, golf sportynda okuwçylaryň aýrylmaz okuwlaryny öz içine alýar.

Özüňi yzygiderli gowulaşdyrmakda we ýeňmekde, şeýle hem ýaş golfçylaryň bedenterbiýe terbiýesinde prinsipler.

Aşgabat golf kluby we Türkmenistanyň golf federasiýasy hemmäni çagyrýar.

6 ýaşdan 16 ýaşa çenli çagalara okuw türgenleşigi - mugt
Image

Aşgabat golf klub size golf önümlerini dünýä öndürijilerinden köp sanly sport enjamlaryny hödürleýär.

Image
Image
Image
Image
Image

SARGYT GOÝUŇ

we biziň hünärmenlerimiz hepdede 7 gun, 24 sagat kömek etmäge taýyn
Zerur bolan hemme setirleri doldurmagyňyzy haýyş edýäris
Zerur bolan hemme setirleri doldurmagyňyzy haýyş edýäris