arzuw edýän bedeniňi ýasa

SPORT ZAL BARADA

Agyr fiziki işjeňligi we berk berhizleri wagyz etmeýändigimiz bilen tapawutlanýar. Biziň pelsepämiz, saglyga we gözellige barýan ýol hezil bolmalydyr. Biziň intensiwligimiz has pesdir.
Bashlangyçlar üçin  Kardio

Bashlangyçlar üçin Kardio

Myshsa massasyny gurmak

Myshsa massasyny gurmak

Agramy düshürmek programmasy

Agramy düshürmek programmasy

MÜŞDERILERIMIZ KIM?

Bu adamlar -  hemme zada saglygyna baha berýän adamlar.

Gatnaşyklarda, pikirlerde, iýmitlenişde, beden ideginde. Olar:

  • özleri bilen sazlaşykda;
  • boş dawa-jenjellere çydam etmeýärler, asuda we optimistik;
  • açyk çäreleri gowy görýärler, tebigatyň gözelligine baha berýärler we arassa howany halaýarlar;
  • xstünligi kabul edilen standartlar bilen däl-de, öz duýgulary bilen ölçýärler;
  • elmydama özlerini we durmuşy gowulaşdyrmak üçin çalyşýarlar.
Image
Image

NÄME ÜÇIN BIZ?

Sport zaly, şäheriň iň ekologiki ýerinde, Türkmenistandaky ýeke-täk golf klubynyň çäginde ýerleşýär. Okuw we sapaklar diňe bir zallarda däl, eýsem arassa howada, ajaýyp ýerde geçirilýär.

AŞGABATDAKY BAŞGA SPORT ZALLARYNDAN TAPAWUTLY ÝERLERIMIZ

  • Gaty sesi we gödekligi halamaýarys;
  • Biz asuda we akylly adamlara sarpa goýýarys;
  • Elmydama türgenleşmäge kömek edýän ýakymly aýdym-sazlary aýtdyrýarys.
Hemme zat ýakyn we örän amatly!

SARGYT GOÝUŇ

we biziň hünärmenlerimiz hepdede 7 gun, 24 sagat kömek etmäge taýyn
Zerur bolan setirleri doldurmagyňyzy haýyş edýäris.
Zerur bolan setirleri doldurmagyňyzy haýyş edýäris.